Připravujeme pro Vás instagramový účet.

Rozvoj firem a jednotlivců

Zabýváme se rozvojovými, vzdělávacími, tréninkovými a konzultačními tématy, rozvíjíme majitele, manažery všech úrovní, specialisty, talenty.

Umění komunikace

 • Dorozumět se s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými i s obchodními partnery je nezbytnou podmínkou úspěšného jednání. Klíčové je umět rozklíčovat komunikační bariéry, aktivně naslouchat a vyjadřovat se jasně a stručně. Znalost komunikačních stylů využíváme k naladění se na partnera a přizpůsobení se jeho “řeči”.
 • Umění prezentovat myšlenku je pro její pochopení i prosazení klíčové. Nejdřív proč, potom co. Prezentaci lze cvičit a je možné se v ní výrazně zdokonalit. Příprava obsahu, aktivní práce s vlastní trémou, udržení správného kontaktu s komunikačním partnerem. Srozumitelnost, struktura, vizualizace. Vytvořte z vašeho sdělení poutavý příběh, který posluchače vtáhne. Naučíme vás také, jak vést diskusi, odpovídat na otázky či námitky a zvládat náročné publikum. Offline i online.
 • Řešit náročnější komunikační situace a potíže, přijímat kritiku s chladnou hlavou, je občas umění. Mám tendenci vyhýbat se konfliktům nebo své okolí manipuluji? Pomůžeme vám rozklíčovat správné a nevhodné návyky, zvládat emoce své i komunikačního partnera. Naučíme vás asertivitě, schopnosti řešit konflikty a jak jim předcházet, vyjednávat. Vše vyžaduje respektovat partnera, důvěřovat sám sobě a umět se prosadit.
 • Umění prodávat a udržovat dlouhodobý vztah se zákazníkem je v podstatě situační umění komunikace. Umět vysvětlit logiku a benefity rozhodnutí, získat na svou stranu investora, přesvědčit nadřízeného o správnosti změny v procesu, vědět, kdy naslouchat a kdy převzít iniciativu, odhadnout potřeby a přání klienta. To, co přesvědčí a nadchne jednoho, může nechat druhého zcela chladným. Náš vlastní byznys stojí na perfektním porozumění a představení té správné myšlenky. Naučíme to i vás.

Vedení sebe a druhých

 • Jednou z úloh manažera je vybrat do svého týmu správné lidi. Musí dokázat řídit a hodnotit výkon jednotlivých členů na individuální úrovni a také rozvíjet jejich potenciál. Je prospěšné znát také svůj vlastní stín a to, kde v práci s lidmi mohu narážet na své hranice.
 • Chce-li vedoucí řídit druhé, musí v prvé řadě řídit sám sebe. Učíme se, jak dosáhnout osobní efektivity, tedy jak se stát pánem svého života a času. Naším přístupem se snažíme budovat postoj „tvůrce systému“ a hledat odpovědi na otázky „co chci?“ „co můžu?“ a „jak toho dosáhnout?“ Důležité je objevit vlastní kvality i omezení a pracovat vědomě s tím, co máme.
 • Ve schopnosti vést projekty či porady se odráží samotná úroveň vůdčích schopností manažera. Důležité je najít si svůj vlastní styl a vědět, na čem mohu stavět a o co se mohu opřít. Aby se projekty dařilo úspěšně realizovat, je nutné dodržet klíčové parametry a ovládnout potřebné dovednosti. Vést s “lehkostí štětce” je umění, které je možné dobře trénovat.
 • Leadership vnímáme jako dovednost, při níž manažer nepůsobí jako mechanický řídící stroj, ale především jako osobnost. Osobnost, která disponuje souborem schopností, z nichž skládá svůj osobitý lídrovský styl, který umožňuje individuální přístup ke spolupracovníkům a podřízeným. Každá osobnost je jiná, a proto je důležité hledat si svůj osobitý a autentický styl.
 • Nejcennější komoditu mají v současnosti firmy ve svých zaměstnancích. Motivace je předpokladem jejich výkonu, zároveň je i klíčem k jejich spokojenosti. Za vytváření příznivého motivačního prostředí pro své podřízené je zodpovědný vedoucí. Objevit, jak motivovat druhé, je cesta, která vede přes poznání sebe sama, svých vášní a zdrojů.
 • Spolupráce s koněm celý učící proces leadershipu může zintenzivnit. Koně nikoho neposuzují podle pracovního postavení, vzdělání, vzhledu či vzájemných sympatií, neumí lhát nebo se přetvařovat. Dávají okamžitou a upřímnou zpětnou vazbu, ale zároveň nesoudí a nehodnotí, což proces sebeuvědomění a učení velmi urychluje. Trénink s koňmi učí, jak vést druhé pomocí respektu a důvěry, nikoli síly a moci.

Duševní a fyzické zdraví

 • V pracovním prostředí se kupí úkoly, stres máme spojený s časovou tísní. Stresorem mohou být i kolegové. Stres není možné zakázat či odbourat, jak se někdy říká. Je možné s ním pracovat tak, aby nám ubližoval co nejméně, nebo využít jeho motivační potenciál. Pomůžeme vám pochopit význam stresové reakce z evolučního hlediska, nalézt své stresory a jak jim odolávat. Naučíme vás také relaxační techniky a prevenci syndromu vyhoření.
 • Svůj čas rozdělujeme nejčastěji mezi tři oblasti – práci, rodinu a sebe. Času je vždy stejně. Záleží na nás, jak vyplníme čas, aby nám to fungovalo ve všech oblastech a my zažívali pocit celkové životní rovnováhy. Potřebujeme vědět, co chceme a potřebujeme. Uvědomit si, jaké máme možnosti a znát techniky, které nám usnadní udržet si rovnováhu v reálném světě. Vyvažování pracovního a nepracovního života je vysoce individuální a komplikovaná záležitost. Pomůžeme vám projít změnou, která povede k vaší životní spokojenosti.
 • Cukrovka, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, obezita a další metabolické problémy. Dlouhodobé sezení a dívání se do monitorů nám prostě škodí. Několik let, možná několik měsíců bez komplikací, pak ale začnou potíže - bolesti zad a šíje, hlavy, zhoršuje se zrak, kila navíc. Existují způsoby, jak minimalizovat tyto zdravotní škody. Zdravě uspořádané prostředí, vhodná židle, kompenzační pomůcky a správné sezení. A zejména krátká, ale pravidelná zdravotní cvičení pomáhající předcházet bolestem a kompenzační cvičení napravující tělesné změny.
 • Kompenzace jednostranně zaměřených zaměstnání (stereotypně vykonávané činnosti po dlouhou dobu). Zaměření na podporu zdraví z dlouhodobého hlediska. Intervence současného zdravotního stavu a hledání cest nápravy. Úprava životních návyků.

Potenciál vlastních zdrojů

 • Opustit plán nemusí znamenat chaos. Osvědčená cesta není vždy ta nejlepší. Nestojí za to podívat se na problémy z jiného úhlu? Který přelomový nápad necháváte nepovšimnut? Naučte se překvapovat sami sebe a více využívat to, co žádný stroj nemůže nahradit - lidskou vynalézavost.
 • I když člověk něčemu opravdu rozumí, neznamená to, že to zvládne dobře předat ostatním. Spící publikum snadno přehlédne i průlomovou myšlenku. Naučte se poskládat svůj workshop tak, aby byl pro všechny zajímavý, napínavý a interaktivní.
 • Chcete prodat své myšlenky, vize, nápady a projekty? Naučte se formulovat své nápady v rovině přínosu, nadchnout klíčové lidi a vytvořit strategii prosazení. Genialita je prý 1 % talentu a 99 % dřiny. Zaměřujeme se na to, aby tato dřina byla ve vašem případě vědomou prací.
 • Především v posledních letech, kdy je nedostatek kvalitních lidí na pracovním trhu stále více zřejmým tématem, se stává firemním stříbrem zatím nerozvinutý potenciál v podobě talentovaných juniorů. Kvalitně designovaný a precizně vedený talent program je důležitou konkurenční výhodou. Rozpoznejte příležitost, uchopte a rozviňte dřímající potenciál vaší firmy. Bezpečně vás provedeme celým procesem.

Firemní kultura

 • Každý člověk je jiný a je to tak v pořádku. Potřebujeme stále častěji spolupracovat s různými skupinami lidí i různými osobnostmi, které se od nás mohou lišit v mnoha směrech. Vedeme účastníky k tomu, aby dokázali rozdílům nejen porozumět a přijímat je, ale aktivně s nimi pracovali a využívali je k vyšší efektivitě.
 • Firmy potřebují umět rychle reagovat na změny. A změny přicházejí čím dál častěji. Prvním krokem je racionálně zpracovat všechny fáze, kterými musí firma projít k tomu, aby změna proběhla. Druhým krokem je provést procesem změny i zaměstnance, pro které bývá celá situace i cesta ke změně často velmi náročná a nepříjemná.
 • Firemní hodnoty korespondují s posláním firmy. Ve velkých a mezinárodních firmách hodnoty často definuje vedení na nejvyšších úrovních společnosti a následně je komunikuje směrem dolů mezi zaměstnance. Pomáháme účastníkům nejen porozumět firemním hodnotám, ale také je uvádět do každodenního života.
 • I 4.0 znamená především změnu způsobu myšlení lidí, firem a celé lidské společnosti. Nejde jen o digitalizaci a robotizaci, konkrétní technologie. Klíčové je dělat chytré věci chytře. I 4.0 je již reálnou součástí našich životů. Hlavními oblastmi rozvoje lidí pro I 4.0 jsou: kreativita, zvládání procesů změny, schopnost systémového a kritického myšlení, schopnost učit se, nebát se chyb, otevřená komunikace, kooperativní jednání, psychická a fyzická odolnost vůči zátěži.
 • Nastavené procesy ve firmách usnadňují řízení. Zefektivňují práci, zvyšují bezpečnost, udržují pořádek a přehled, eliminují rizika. Pro zaměstnance je důležitější pochopit smysl a důvod pro zavádění těchto procesů a pravidel, než učit se nazpaměť jejich definice. Konkrétní procesy, které se ve firmách zavádějí nebo školí, přímo propojujeme s každodenní praxí a ukazujeme jejich přínos.

Zaujali jsme Vás?

Mám zájem
Jak?

Aktivní prožitek, naživo i online, je klíčem k efektivnímu učení. Rozvojové a vzdělávací situace přirozeně obsahují emoce, vztahy, dynamiku. Ty prohlubují zapamatování a uchopení poznatků, dovedností a postojů.

Více informací

Náš tým

Štěpánka Holcmanová
Lektorka se zkušeností na pozici HR manažerky ve výrobní firmě

Zkušená trenérka a lektorka s bohatou praxí z HR, která vede program v češtině a v angličtině na vynikající úrovni. Zaměřuje se na tréninky na vedení lidí a týmů, rozvoj komunikace, vyjednávání a teambuilding.

Pravidelně vede programy pro prestižní MBA školu Insead ve Francii – start-up program při zahájení studia, ve spolupráci s Outward Bound Belgie.

V jejím volném čase ji pravděpodobně naleznete někde na kopci – na lyžích v zimě, na kole v létě. A když nepřeje počasí, nejspíš vaří marmelády, za které pravidelně dostává ocenění na světové soutěži.

Mgr. Petr Válek
Lektor

V oblasti vzdělávání a rozvoje lidí se pohybuje už 16 let. Jako psycholog jej zajímají témata zvládání stresové zátěže, krizové intervence, tedy psychologické první pomoci a zvládání konfliktů. V oblasti Leadershipu rád pracuje se středním managementem, kde jej vnímá mezi mlýnskými kameny, tedy drcen požadavky shora i sdola. O jeho kurzech Relaxace se ve firmách říká, že „se tak jezdí do lázní“. Kromě práce v České cestě pracuje jako psycholog v neziskové organizaci, kde se zaměřuje na psychoterapii dětí a dospívajících, specializuje se na snižování míry konfliktů při vyhrocených rozvodových sporech. V soukromí se věnuje především svým dětem a rád zahradničí.

Silné stránky: empatie, humor a schopnost energetizovat skupinu, pochopení pro zátěž související s vedením lidí, schopnost podpory a posilování odolnosti. Zkušenosti z firemního světa, ale také z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a školství.

Zvučné reference: Pětiletá spolupráce s Komerční Bankou v oblasti Relaxace a životního stylu, kontinuální rozvoj pro zaměstnance firmy Siemens, Wustenrot a Automotive Lighting, dlouhodobý projekt změny firemní kultury a struktury v obchodním oddělení firmy ČEZ.

Zajímavosti: V neziskové organizaci Prázdninová škola Lipnice vede dlouhodobě jako spoluautor vzdělávací kurz Řízení psychického rizika. Vede projekt Dítě v centru zájmu, který se snaží o snižování míry konfliktu v rozvodových situacích a tuto metodiku předává dalším odborníkům.

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.
Konzultant, mentor, kouč, lektor

Má dlouholeté zkušenosti z oboru, kde působí 23 roků. Zaměřuje se na rozvoj managementu a klíčových lidí v organizaci a na osobnostně sociální rozvoj klíčových lidí. Zabývá se tématy managementu, procesů změny, komunikace, leadershipu, firemní kultury, rozvoje týmů, řešení krizí a krizových situací v organizacích. Pomáhá klíčovým lidem v organizaci řešit nejrůznější složité situace. Pracuje na strategickém rozvoji firem a osobnostním a odborném rozvoji manažerů.

Zvučné reference: Barum Continenthal, Bellflight, ČEZ, Čepro, FEI Company, Hella, LG.Philips, Mikenopa, Ramirent, Rittal, Robertshaw, Siemens, Specialized, Škoda-Auto, ŠKO-Energo, Thomas Fisher Scientific, Visteon, Vítkovice Steel, aj.

Silné stránky: odbornost, zkušenost, systémové myšlení, empatie, všímavost, pracovitost, vytrvalost, odolnost, optimismus, nadšení a vášeň pro práci, humor.

Zajímavosti: je členem Trenérsko – metodické sekce Českého olympijského výboru a certifikovaným lektorem ČOV. Dvacet let je členem orgánů Nadace Pangea, tak jako je členem spolku Veterán Green. Bezmála 27 let se věnuje projektům zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení. Je instruktorem Prázdninové školy Lipnice. Jinak dlouholetý nositel Zlaté Jánského plakety za bezpříspěvkové dárcovství krve -72x. Autor a spoluautor 7 publikací a přes 60 článků věnovaných moderním trendům ve vzdělávání, osobnostně sociálnímu rozvoji a tématům zážitkové pedagogiky. Ve volném čase ilustrátor.

Mgr. Václav Wortner
Lektor

Jeho specialitou je trénink improvizace, schopnosti reagovat na nečekané situace v byznysu i osobním životě. Dalšími tématy jsou lektorské dovednosti, zpětná vazba, time management, vyjednávání, work-life balance a vedení lidí.

Zajímavosti: Žil v Indii, Španělsku a Maďarsku.

Zkušenosti z oboru: Herec v improvizačním divadle Bafni. Improvizaci a herectví studoval na DAMU a v iO Chicago. Byl vedoucím manažerem produktové řady Synergie týmu. Vystudoval psychologii.

Reference: E.ON Česká republika, s. r. o., Europ Assistance, s. r. o., Nokian Tyres, s. r. o.

Silné stránky: Mluví anglicky, španělsky, německy, rusky a maďarsky.

Daniel Drahanský
Lektor, konzultant

Již dvě dekády pomáhá lidem ke spokojenosti a firmám lépe a efektivněji fungovat. Nejraději kontinuálně pracuje s hybateli, kteří ovlivňují směřování firmy na živé strategii, pozitivních změnách, žitých hodnotách, rozvoji lidí, zvyšování efektivity.

Rád se věnuje práci s talenty, kteří jsou budoucností a živou vodou organizací. Menší, ale trvalý výsek svého času dlouhodobě věnuje individuálnímu setkávání se zajímavými, inspirativními lidmi při koučování, konzultacích, inspirativních setkáních či výměně názorů.

Přírodní, neformální typ, rád vykračuje mimo komfortní zónu překážející formality a vyjetých kolejí. Žije v realitě, nezajímá ho umělý, virtuální svět, na žádné sociální síti ho nenajdete. Zastává lety vytříbený postoj: Lidem nejvíce pomůžeš tak, že je rozvíjíš (ať už si to přejí či nikoli :-))

Josef Šebesta
Průvodce rozvojem lídrů a týmů

V lektorské praxi mně formoval výcvik v Gestalt terapii a léta práce v Prázdninové škole Lipnice.

Snažím se kultivovat sílu lídrů “pro” něco, ne “proti” něčemu. Čerpám z Výcviku Zvládání vzteku od Ligy otevřených mužů. Lektorská praxe 21 let.

Lektor a kouč:

Rozvoj talentů a lídrů, zejména dlouhodobé programy rozvoje.

Sebevedení a vedení druhých.

Odolnost a stres management.

Work Life Balanc

Rozvoj lídrů skrze mužské archetypy.

Další praxe

Jsem hrdý táta syna a toto téma promítám do kurzů řemesel pro táty a syny Otec, Syn a Nůž. Podpora aktivního rodičovství. Jsem kapitán plachetnice a na moře si jezdím pro oživení a zároveň klid.

Siemens, s.r.o.

Rozvoj leadershipu středního managementu.

Trivium packaging czech republic s.r.o.

Rozvoj Hodnot firmy a práci s vnitřním zákazníkem. Top management a střední management firmy.

Aoyama Automotive Fasteners Czech, s. r. o.

Komplexní projekt rozvoje Top managementu a středního managementu.

Česká spořitelna, a.s.

Série programů pro oblastní manažery a vedoucí obchodních týmů. Nastartování nové kultury a podpora důvěry ve změnu.

Ministerstvo obrany ČR, Úrad provozu a služeb MO ČR

Tréninky manažerských dovedností, vedení lidí a rozvoj lidí.

Opavia-LU, s.r.o./Kraft Foods CR s.r.o.

Série rozvojových kurzů pro top management společnosti, stress management, komunikace změn a vyjednávání, sebeřízení.

Proč právě my?

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

1
V každém je potenciál k růstu a je možné jej probudit.

Pomůžeme vám ho objevit a rozvinout jej k dokonalosti.

2
Lidé se raději věnují tomu, co je baví.

A vzdělávání s námi baví.

3
Mistr stolař vám vyrobí ideální stůl dle dobrého zadání a s klidem na práci.

Cíleně vedeme zadavatele i zaměstnance k definování toho, co chtějí a potřebují. My, díky vaší důvěře, představy naplníme.

4
Dynamická, interaktivní školení s konkrétním přínosem.

Naše metoda vtahuje do podstaty a jádra tématu a boří hradby z notebooků, telefonů a operativy. Zapamatujete si nás.

„S Českou cestou spolupracujeme dlouhodobě a rádi. Oceňujeme především schopnost lektorů „nacítit“ naše potřeby. Líbí se nám zařazování herních prvků do workshopů a individuální přístup. Na lektorech je vidět, že je jejich práce opravdu baví :-)“

Zuzana Cholevová HR Manager, OmnicomMediaGroup

Důvěřují nám

S našimi klienty vytváříme dlouhodobá spojenectví založená na partnerském přístupu.

Sledujte nás na Instagramu

Chcete mít vždy nejnovější informace?

Připravujeme pro Vás instagramový účet.