Alchymie rozvoje

Multikulturní workshop pro teamleadery

Záměr


Kvůli hospodářskému růstu v letech 2014–2020, než přišla doba covidová, se firmy napříč celou ekonomikou (od výrobních dělníků až po vrcholové manažery) potýkaly s nedostatkem pracovníků. A i dnes v řadě odvětví pracovníci stále chybí.

Jednou z možností, jak prázdná pracovní místa zaplnit, je nábor pracovníků ze zahraničí – ať už ze sousedních či vzdálenějších evropských, asijských i jiných zemí. Nevýhodou tohoto řešení je, že obvykle dochází ke vzniku bariér mezi tuzemskými a zahraničními pracovníky, přičemž jazyková bariéra je jen jednou z řady. Důležité je si tyto potenciální bariéry uvědomit, snažit se jim předcházet a eliminovat je, pokud vzniknou.

Z tohoto důvodu management výrobní firmy Automotive Lighting u nás v České cestě poptal “školení”, které mělo pomoci vedoucím pracovníkům z výroby lépe pochopit problematiku multikulturních týmů a podpořit jejich dovednosti řešit konflikty či jiné vzniklé problémy.

Cílem workshopu bylo, aby vedoucí pracovníci z výroby:

- pochopili kořeny odlišností mezi národy a kulturami,

- si představili sami sebe, jak by jim v podobné situaci bylo, co by jim pomáhalo a co ne,

- dostali prostor ke sdílení zkušeností mezi sebou navzájem,

- si uvědomili a našli řešení, jak řešit konflikty či jiné vzniklé problémy.

Řešení


Workshop měl tři hlavní části.

Nejdříve jsme účastníky „naladili“ na téma. V uvolněné atmosféře jsme si povídali o zahraničních dovolených, cizích jazycích, neznámých zvyklostech, které na nás v zahraničí číhají. Postupně jsme mluvili také o lidech, kteří z naší země odešli za prací do ciziny, a o cizincích, kteří přicházejí k nám – na specializované technické pozice (ty vnímáme pozitivně), a pak na ty, kteří přicházejí pracovat na dělnické pozice (ty tak pozitivně nevnímáme).

Následně jsme účastníky rozdělili do menších skupin, ve kterých diskutovali o tom, jaký přínos nebo komplikaci zaměstnávání cizinců do firmy přineslo, jaké překážky ve spolupráci s cizinci vidí a řeší, co je nejvíce překvapuje, jaké mají tipy pro ostatní – co se jim osvědčuje a co ne.

Při následném sdílení výstupů se vždy rozpoutala diskuse o tématech, která danou skupinu trápila nejvíce. Vedle očekávaných problémů jako jsou jazyková bariéra, nedochvilnost, jiné hygienické návyky, nevhodné až násilné chování se objevily i problémy týkající se informovanosti pracovníků uvnitř firmy. Dlouhodobým tuzemským pracovníkům také vadilo, že zahraniční pracovníci jsou různě zvýhodněni, například firma jim zajišťuje a hradí ubytování či toleruje prohřešky, které se jiným netolerují. Tím docházelo ke snižování sounáležitosti s firmou.

Přínos

Účastníci workshopů Multi-kulti pro teamleadery si uvědomili, že situace není „černobílá“, jak ji často vnímají – cizinci jsou lidé, kteří u nás pracují z různých důvodů a těm důvodům dokážeme rozumět. To, co je běžné a normální pro nás, může být naprosto exotické pro ně – a lze to řešit vhodnou komunikací.

Po předchozím souhlasu účastníků jsme předali na personální oddělení společnosti ty body, které jsou pro vedoucí pracovníky z výroby konfliktní, ale sami je nemohou řešit.

Dejte nám vědět, co vás zajímá

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle našich zásad zpracování osobních údajů.