Alchymie rozvoje

AC/DC (Assessment  a Development centra)

V případě AC se jedná o výběr nejvhodnějšího kandidáta na otevřené pracovní místo. V případě DC jde o identifikaci silných stránek a stránek k rozvoji stávajících zaměstnanců. DC je nejčastěji poptáváno pro skupinu Talentů nebo management, u kterého chce firma následně investovat do dalšího rozvoje těchto lidí.
Assesor designuje a vede program tak, aby se v něm ideálně zobrazily požadované kompetence každého účastníka. Assesor postupuje v procesu AC/DC následovně:

  1. jako odborný pozorovatel objektivně pozoruje chování jednotlivých účastníků
  2. svoje pozorování zapisuje
  3. poznámky používá k vedení hodnotící konference
  4. dále k napsání závěrečné zprávy
  5. pro poskytnutí zpětné vazby účastníkovi    
Diagnostické programy mají nejčastěji jednodenní formát, rozsah může být i půldenní až 2 denní. AC/DC může být plně v naší režii nebo ve spolupráci s interními pozorovateli.

Diagnostika kompetencí

Diagnostika kompetencí (DK) je moderní on-line nástroj hodnocení (sledování kompetencí, analýza chování zaměstnanců), velmi účinná metoda rozvoje díky maximální efektivitě a zacílení. DK jako nástroj umožňuje velkou variabilita na vstupu: volbu kompetencí, skupin a počtu hodnotitelů, hodnotících škál, je ale také možné využít osvědčené univerzální kompetence a škály. Výstupní zpráva je modulární. DK má zpracovanou metodologii: výstupní zpráva je založená na přehledných grafech, tabulkách, obsahuje různé úhly pohledu, různé úrovně podrobnosti, využívá standardní odchylky a  zdůraznění rozdílů. Přidaná hodnota na výstupu: konzultant interpretuje výstupy, formuluje konkrétní doporučení pro hodnoceného; poskytuje individuální či skupinovou zpětnou vazbu, návrhuje další rozvoj na míru.

Focus group

Moderátor vede skupinovou diskuzi. Diskuze má výzkumný charakter - má za cíl prozkoumat postoje, názory, mínění zaměstnanců. Jde o nalezení souvislosti se spokojeností zaměstnanců, s průzkumem zaměstnaneckých návyků nebo s určením účinnosti zavedených kroků týkajících se strategie firmy a porovnání s realitou. Focus group má nejčastěji půldenní až celodenní charakter. Výstupem z focus group je závěrečná zpráva pro zadavatele, která obsahuje nejdůležitější zjištění a může obsahovat doporučení. Závěrečnou zprávu je potřebné prezentovat osobně. Na focus group a závěrečnou zprávu logicky navazuje workshop či facilitovaná diskuse se zadavateli. Cílem diskuse je najít řešení situace tak, aby vycházelo ze zjištěných faktů z focus group a zároveň korespondovalo s cíli firmy.